Click biểu tượng  cạnh logo IBOM trên góc trái màn hình, chọn Phân hệ tương ứng


Giới thiệu một số icon sử dụng trong phần mềm:

: Lập mới                : Lưu                : Import                : Export                : chọn ( chọn vật tư, tài sản,....)

: Sửa                  : Danh sách        : Undo                : Redo                : Tải lại trang

: Xóa                          : Mở                : Chi tiết                : Tìm kiếm        : Xử lý quy trình