Giới thiệu menu chức năng trên phân hệ Công trình:


Công trình: Thông tin chung của công trình bao gồm: Tổng tiến độ công trình, Biểu đồ dòng tiền, Thông tin công trình, Thông số công trình, Phân quyền công trình

Bảng tiến độ: Bảng hiển thị tiến độ của các công việc thi công trong công việc, đánh giá nhanh, chậm, hoàn thành công việc thông qua việc thể hiện qua sơ đồ Gantt

Kế hoạch: Là nơi cập nhật kế hoạch thi công cũng như kế hoạch doanh thu, chi phí cho công trình

Định mức chi phí: Phân tích định mức nội bộ và dự thầu để lên sơ bộ tổng hợp vật tư, nhân công, thiết bị

Nhận thầu: Cập nhật các công tác liên quan đến hoạt động nhận thầu với chủ đầu tư bao gồm từ khâu lập hợp đồng đến lập hồ sơ thanh, quyết toán và thanh toán

Giao khoán: Cập nhật các công tác liên quan đến hoạt động giao khoán với thầu phụ bao gồm từ khâu lập hợp đồng đến lập hồ sơ thanh, quyết toán và thanh toán

Thi công: Công tác phục vụ cho kỹ thuật để báo cáo tiến độ thi công, báo cáo thi công bằng hình ảnh, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết bị

Kiểm soát: Các báo cáo kiểm soát vật tư, nhân công, thiết bị, doanh thu - chi phí để nhà quản lý có thể hoạch định các chính sách kịp thời

Hồ sơ: Cập nhật và lưu trữ hồ sơ điện tử trên phần mềm