Mục đích: Sự kiện là chức năng quản lý và theo dõi lịch công tác, các sự kiện diễn ra.

iBom chia ra ba loại sự kiện:

Lịch cá nhân: Là loại sự kiện mang tính chất riêng tư. Chỉ có người đăng sự kiện và người được mời tham dự mới nhìn thấy sự kiện.

Lịch phòng ban: Là loại sự kiện thuộc phạm vi phòng ban. Khi một nhân viên thuộc phòng có tham gia một sự kiện thì toàn bộ những người được quyền xem sự kiện của phòng đó đều nhìn thấy sự kiện.

Lịch cơ quan: Là loại sự kiện thuộc phạm vi công ty. Khi một sự kiện công ty đăng lên thì toàn bộ nhân viên công ty đều nhìn thấy sự kiện.


(1): Trên menu chức năng Lịch công tác trên phân hệ Điều hành, chọn chức năng tương tứng 'Lịch cá nhân" hay "Lịch cơ quan"

(2): Click biểu tượng lập mới  trên thanh công cụ để lập mới lịch công tác

Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký lịch như sau:

Bạn chú ý một số thông tin sau đây:

(3): Chọn loại lịch: Bạn hãy chọn loại sự kiện phù hợp với mục đích:

Nếu lịch bạn đăng là lịch riêng của bạn và không công khai cho phòng ban hoặc công ty thì bạn chọn loại “Cá nhân”.

Nếu lịch bạn đăng là lịch công khai cho toàn bộ phòng ban thì bạn chọn loại “Phòng ban”.

Nếu lịch bạn đăng là lịch công khai cho toàn công ty thì bạn chọn loại “Cơ quan”.

Mọi người trong cơ quan đều được xem sự kiện của cơ quan (không cần phân quyền). Nhưng ai được phân quyền thao tác với tài nguyên “Tạo lịch cơ quan” thì mới được thêm mới sự kiện công ty. Những người không được phân quyền sẽ không có sự kiện loại “Cơ quan”

(4): Nhập tên sự kiện

(5): Nhập thời gian diễn ra sự kiện

(6): Nhập khung thời gian thực hiện

(7): Chọn thành phần tham dự sự kiện đó. Khi đăng lịch hệ thống tự động gửi tin nhắn đến những người tham gia sự kiện này

(8): Nếu thực hiện đăng lịch thì checkbox tương ứng, nếu bỏ checkbox, thì lịch ở trạng thái lưu chứ chưa đăng

Sau đó click icon  để thực hiện lưu và đăng lịch

Những người được chọn tham gia khi vào chi tiết sự kiện sẽ có chức năng Xác nhận đồng ý hoặc từ chối tham gia sự kiện để mọi người biết.