Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ: http://pro.ibom.vn

Nhập tài khoản và mật khẩu được cấp (Ví dụ: cong@ibom.vn) , bấm phím Enter hoặc bấm nút Đăng nhập để vào phần mềm