Để tính lương trên phần mềm anh chị thực hiện theo cách sau:

(1): Trên menu chức năng "Lương" của phân hệ Nhân sự click icon  để thêm mới bảng lương

(2): Hệ thống view ra bảng lương như sau:

(3): Chọn loại bảng lương

(4): Chọn tháng để tính lương

Chú ý: Nếu bảng lương theo dự án, công trình thì chọn dự án, công trình tương ứng => Là cơ sở để tính chi phí lương của công trình

Chọn phòng ban tính lương, nếu không chọn mặc định là tất cả

Sau đó anh chị click icon  trên thanh công cụ, để thực hiện lưu lại bảng lương

Hệ thống tự động tự động hiển thị các yếu tố thu nhập đã được cấu hình sẵn

(5): click icon  để thực hiện tính lương trên phần mềm => Khi đó hệ thống tự động tính lương theo công thức đã được cấu hình sẵn


Sau khi tính lương xong và kiểm tra số liệu trên bảng lương, anh chị click icon  để Trình lãnh đạo bảng lương hoặc "Hoàn thành" bảng lương


Bảng lương được thiết lập, có thể in phiếu lương cho từng người hoặc cho cả phòng ban, công ty thông qua icon  trên thanh công cụ hoặc cá nhân để in