Mục đích: Quản lý công việc và tiến độ theo dự án

Để lập dự án sẽ thực hiện theo cách sau:

(1): Trên phân hệ Điều hành, click menu "  Dự án"

(2): Click biểu tượng  để lập dự án

Hệ thống hiển thị form lập dự án như sau:

Sau đó click  để lập dự án

Có 2 cách để thực hiện đưa công việc vào kế hoạch dự án:

Cách 1: Nhập tay

Anh/chị nhập dữ liệu ở dòng màu vàng, sau đó click chuột phải để lựa chọn các option  nhập công việc ở các dòng tiếp theo


Trong quá trình nhập liệu, anh/chị click  để lưu lại dòng thông tin kế hoạch vừa được lập

Cách 2: Sử dụng file import để đưa công việc vào kế hoạch dự án

* File import mẫu có định dạng như sau:


Chú ý:

- Các cột trong file excel theo định dạng: text, với trường hợp "Ngày BĐ" và "Thời hạn" đang để định dạng "date" cần thì chuyển về định dạng "English( United Kingdom)"


- Phân loại công việc được phân loại theo thứ tự từ A đến E

+ A: Công việc có mức độ phức tạp rất cao/rất quan trọng, thời gian kéo dài >15 ngày

+ B: Công việc có mức độ phức tạp cao/quan trọng

+ C: Công việc thông thường có tính thường nhật

+ D: Công việc giản đơn, cần thời gian >1/2 ngày

+ E: Công việc giản đơn, phổ thông (thời lượng thực hiện ít)

- Mức độ ưu tiên được xếp loại từ 1 đến 5: Mức 1 là mức ưu tiên quan trọng nhất

* Cách import file excel kế hoạch dự án:

Anh chị click biểu tượng trên thanh công cụ

Hệ thống sẽ hiển thị Form import như sau:


(1): Chọn file excel để thực hiện import

(2): Click biểu tượng  để tải file excel lên

Anh chị có thể click  để thực hiện tải file mẫu import

(3): Chọn sheet trong excel muốn import

(4): Chọn từ dòng đến dòng import và click "Hiển thị"

(5): Chọn các cột trong file excel tương ứng với các trường thông tin trên phần mềm

(6): Click "Xác nhận" để đưa file kế hoạch dự án vào phần mềm

Sau khi đã đưa được công việc dự án vào phần mềm, anh chị click biểu tượng   trên thanh công cụ để Lưu lại công việc

Click biểu tượng  để xác nhận kế hoạch dự án

Màn hình chi tiết sau khi xác nhận kế hoạch dự án:


Anh chị click biểu tượng  trên thanh công cụ để chuyển đến màn hình giao việc từ kế hoạch dự án:


Chọn người thực hiện, kiểm soát trên từng đầu công việc, sau đó click biểu tượng  để thực hiện giao công việc dự án

Hệ thống sẽ ra một thông báo là giao việc thành công trên phần mềm:

Anh chị click  để quay về màn hình kế hoạch dự án

Các thao tác khác tương tự như vậy