Giới thiệu menu chức năng phân hệ Tài chính như sau:

Đề nghị thanh toán: Thực hiện cập nhật hạn mức tín dụng cho nhân viên, làm các đề nghị tạm ứng, thanh toán/hoàn ứng, Bảng thanh toán lương

Giao dịch thu - chi: Quản lý các giao dịch thu chi quỹ và ngân hàng

Tiền vay - tiền gửi: Quản lý các giao dịch vay-gửi như: Tài sản đảm bảo, hợp đồng tiền vay, tiền gửi, khế ước nhận nợ, Ký quỹ-bảo lãnh, Tổ chức tín dụng cho vay.

Hóa đơn: Cập nhật các hóa đơn mua ngoài, hóa đơn theo hợp đồng, hóa đơn viết cho vật tư

Báo cáo: Theo dõi và kiểm soát các dòng tiền thu - chi, các báo cáo kiểm soát

Danh mục: Khai báo danh mục sổ quỹ, tài khoản ngân hàng, khoản mục chi phí