Giới thiệu menu chức năng phân hệ Tài sản như sau:

 • Tài sản
 • Quản lý hồ sơ lý lịch thiết bị/ tài sản (TBTS) từ khi phát sinh cho tới khi thanh lý, lưu kho.
 • Cảnh báo trạng thái sửa chữa, bảo dưỡng (SCBD) thiết bị/ tài sản (tới hạn hoặc quá hạn sửa chữa, bảo dưỡng)
 • Nắm bắt lịch sử dụng TBTS trong ngày và kế hoạch sử dụng kế tiếp gần nhất.
 • Lịch sử dụng
 • Theo dõi lịch sử dụng TBTS theo từng tuần.
 • Bảo dưỡng
 • Lập và theo dõi lịch sửa chữa, bảo dưỡng TBTS của từng năm, từng tháng.
 • Nhật trình
 • Khai báo và theo dõi tổng hợp nhật trình của TBTS chi tiết theo thời gian, công suất, ca máy và quản lý lượng nhiên liệu tiêu thụ khi vận hành.
 • Quản lý sử dụng
 • Lập các phiếu liên quan tới việc đề xuất sử dụng, thuyên chuyển TBTS và quá trình sửa chữa TBTS.
 • Quản lý kiểm định/ bảo hiểm cũng như kiểm kê, báo giảm TBTS.
 • Kiểm kê: Kiểm kê lại toàn bộ TSTB.
 • Báo cáo: Báo cáo tổng hợp quá trình sử dụng các TSTB.
 • Báo cáo chi phí:  Xem các báo cáo về chi phí sử dụng TSTB.
 • Quản lý danh mục:
 • Định nghĩa và thiết lập những danh mục dùng chung cho TBTS như nhiên liệu, thông số kỹ thuật, thành phần tài sản.
 • Tạo nhóm/chủng loại TBTS với những đặc tính, thông số mà TBTS thuộc nhóm có thể kế thừa.