Giới thiệu menu chức năng trên phân hệ Cung Ứng:


Tổng hợp YCVT Công trình: Tập hợp các vật tư được gửi từ bộ phận công trường, xem xét khả năng đáp ứng để thực hiện điều chuyển và mua hàng

Điều phối kho: Điều phối hoạt động kho thông qua chức năng biên bản giao hàng và lệnh điều chuyển kho

Hợp đồng: Quản lý và kiểm soát các loại hợp đồng, đề nghị thanh toán

Báo giá: Tập hợp các yêu cầu báo giá, báo giá được gửi từ nhà cung cấp

Nhà cung cấp: Quản lý và theo dõi danh mục nhà cung cấp, nhà thầu, theo dõi hợp đồng, công nợ theo nhà cung cấp

Khách hàng: Quản lý và theo dõi danh mục khách hàng, chủ đầu tư, theo dõi hợp đồng, công nợ theo khách hàng

Báo cáo: Tập hợp dữ liệu, theo dõi số liệu báo cáo trong thời gian truy vấn